TC 2018-19


S No. Name Admission No. Date of Issue Attachment
1. Piyush Rawat 7026 11/05/2019
1. Akshat Pal 5098 09/04/2018
2. Aniruddh Tomar 6954 10/04/2018
3. Anurag Khatri 7059 09/04/2018
4. Atishay Jain 5997 02/04/2018
5. Gaurav Sharma 5910 09/04/2018
6. Kanhashree Sharma 6830 19/04/2018
7. Kushagra Shukla 5166 09/04/2018
8. Nancy S Parihar 6916 09/04/2018
9. Gaurav Sharma 5910 09/04/2018
10. Naziya Sheikh 6118 09/04/2018
11. Ojasvi Shukla 5187 09/04/2018
12. Priyansha Sharma 5895 09/04/2018
13. Purnima Joshi 6979 09/04/2018
14. Rohan Haldhar 6635 09/04/2018
15. Shashwat Shukla 5938 09/04/2018
16. Sujal Yadav 7085 09/04/2018
17. Harshita Tak 5821 21/04/2018
18. Vivek Chauhan 6330 21/07/2018